Skip to content Skip to footer

KVK ve İşlenmesi Hakkında Aday Çalışan Aydınlatma Metni

Kişisel verilerin korunması TSM GLOBAL Türkiye Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin (Şirketimiz) en önemli öncelikleri arasındadır. Kişisel verileri;
— Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma,
— Doğru ve gerektiğinde güncel olma,
— Belirli, açık ve meşru amaçlar için işleme,
— İşleme amaçlarıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,
— İlgili mevzuatta öngörülen veya işleme amaçları için gerekli ve yasal olan süreler kadar güvenli bir şekilde muhafaza etme
ilkeleri çerçevesinde işlediğimizi bildiririz. Sizleri kişisel verilen korunması hakkında aydınlatmak ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) 10. Maddesi kapsamında Veri Sorumlusu olarak aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmek amacıyla bu bilgilendirmeyi sunarız.

Kişisel Verileriniz Nelerdir?
— 
Kimlik bilgileri: Ad, soyad, doğum yeri, doğum tarihi, uyruğu, cinsiyeti,  nüfus cüzdanı, kimlik numarası
— İletişim bilgileri: İkametgah, ev telefonu, cep telefonu, e-mail
— Aile durumuna ilişkin bilgiler: medeni durumu, kardeş sayısı ve yaşları
— CV bilgileri: Çalışma geçmişi, referans bilgileri, eğitim geçmişi, diploma bilgileri, kurs/sertifika bilgileri, profesyonel yetkinlikler, tercihler, askerlik durumu, ehliyet durumu, bilgisayar kullanım bilgisi, yabancı dil, hobiler
— Referans kişi bilgisi: Ad, soyad, telefon numarası
— Lokasyon kamera kayıtları

Kişisel Verileriniz Hangi Amaç İle Kullanılmaktadır?
— Yaptığınız iş başvurusu nedeniyle gerekli değerlendirmeler yapılabilmesi,
— Başvurunuzun sonuçlandırılabilmesi,
— Gerektiğinde sizinle iletişime geçilmesi,
— CV’nizin ileride açılacak pozisyonlar için değerlendirmeye alınması,
— Fiziksel mekân güvenliğinin temini,
— İş ortaklarımızın değerlendirmesine sunulması,

Kişisel Veri İşlemenin Hukuki Sebebi ve Toplamanın Yöntemi Nelerdir?
Kişisel verileriniz, Kanunun 5. maddesinde yer alan; “açık rıza bulunması” hukuki sebebi ile sizden sözlü veya yazılı, web sitemiz üzerinden, insan kaynakları internet platformları, telefon ve e-posta aracılığıyla, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle toplanabilmektedir.

Kişisel Verilerinizi Kimle Paylaşıyoruz?
Kişisel verileriniz, aday personel değerlendirmesi konusunda şirketlerimize belirtilen amaçlarla sınırlı ve orantılı olmak üzere aktarılabilecektir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na Göre Haklar
KVK Kanunu 11. Maddesine göre Şirket’imize başvurarak sizinle ilgili;a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) KVK Kanunu 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,
haklarına sahipsiniz.

Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ”ine göre Şirketimize yazılı olarak veya [email protected] isimli e-posta adresine güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirketimize daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle iletebilirsiniz.

Merkez Adres: Cumhuriyet Mah. Yakacık D-100 Kuzey Yanyol Can. No: 21 Kartal / İstanbul
Telefon: 0216 560 2020
İnternet Sitesi: www.tsmglobal.com.tr
Eposta Adresi: [email protected]

Связаться с нами!