Skip to content Skip to footer

KVK İşlenmesi Hakkında Potansiyel Müşteri Aydınlatma Metni

Kişisel verilerin korunması TSM GLOBAL Türkiye Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin (Şirketimiz) en önemli öncelikleri arasındadır. Kişisel verileri;
— Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma,
— Doğru ve gerektiğinde güncel olma,
— Belirli, açık ve meşru amaçlar için işleme,
— İşleme amaçlarıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,
— İlgili mevzuatta öngörülen veya işleme amaçları için gerekli ve yasal olan süreler kadar güvenli bir şekilde muhafaza etme
ilkeleri çerçevesinde işlediğimizi bildiririz. Sizleri kişisel verilen korunması hakkında aydınlatmak ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) 10. Maddesi kapsamında Veri Sorumlusu olarak aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmek amacıyla bu bilgilendirmeyi sunarız.

Kişisel verileriniz nelerdir?
— Kimlik bilgisi: Ad, soyad
— Firma bilgisi, mesaj başlığı, mesaj içeriği
— İletişim bilgisi: E-posta, telefon numarası, şehir
— Görsel ve işitsel kayıtlar: Video kaydı, fotoğraf, ses kaydı

Kişisel verileriniz hangi amaç ile kullanılmaktadır?
— Tanıtım, pazarlama ve promosyon faaliyetleri yürütülmesi
— Tanıtım, pazarlama ve promosyon konulu e-posta, arama, sms ve mesaj yöntemleri ile iletişim kurulması
— Müşteri memnuniyeti ve destek sürecine ilişkin hizmet kalitesinin ölçülmesi ve geliştirilmesi, müşteri memnuniyeti süreçlerinin yönetilmesi, müşteri yönetimi, satış sonrası hizmetler ve satış sonrası süreçlerin geliştirilmesi, sorun/hata bildirimi değerlendirilmesi
— Ürün / hizmetlerin pazarlama süreçlerinin yürütülmesi
— Operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi ve geliştirilmesi

Kişisel verilerinizi kimlerle paylaşıyoruz?
Kişisel verileriniz, grup şirketlerimize ve hizmet alınan yurt içi/yurt dışı üçüncü taraflara, e-posta/sms vb. iletişim konusunda destek aldığımız tedarikçi firmalara, sosyal medya hesapları, kataloglar, şirket tanıtım dosyaları hazırlanması ve yayınlanması konusunda hizmet aldığımız tedarikçi firmalara “Kişisel verilerinizi hangi amaç ile kullanılmaktadır?” başlığında yer alan amaçlarla sınırlı ve orantılı olmak üzere aktarılabilecektir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanununa (KVKK) göre haklarınız nelerdir?
KVK Kanunu 11. maddesine göre Şirket’imize başvurarak sizinle ilgili;
a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) KVK Kanunu 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,
haklarına sahipsiniz. Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ”ine göre Şirketimize yazılı olarak veya [email protected] isimli e-posta adresine güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirketimize daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz kullanmak suretiyle iletebilirsiniz.

Merkez Adres: Cumhuriyet Mah. Yakacık D-100 Kuzey Yanyol Can. No: 21 Kartal / İstanbul
Telefon: 0216 560 2020
İnternet Sitesi: www.tsmglobal.com.tr
Eposta Adresi: [email protected]

Связаться с нами!