Skip to content Skip to footer

KVK ve İşlenmesi Hakkında Müşteri Aydınlatma Metni

Kişisel verilerin korunması TSM GLOBAL Türkiye Makine Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin (Şirketimiz) en önemli öncelikleri arasındadır. Kişisel verileri;
— Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma,
— Doğru ve gerektiğinde güncel olma,
— Belirli, açık ve meşru amaçlar için işleme,
— İşleme amaçlarıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma,
— İlgili mevzuatta öngörülen veya işleme amaçları için gerekli ve yasal olan süreler kadar güvenli bir şekilde muhafaza etme
ilkeleri çerçevesinde işlediğimizi bildiririz. Sizleri kişisel verilen korunması hakkında aydınlatmak ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) 10. Maddesi kapsamında Veri Sorumlusu olarak aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmek amacıyla bu bilgilendirmeyi sunarız.

Kişisel verileriniz nelerdir?
— Müşteri Tanım Bilgileri: İsim, soy isim, TCKN/VKN, imza
— İletişim Bilgileri: Telefon, iletişim/fatura adresi, e-posta adresi
— Müşteri İşlem Bilgisi: İşlem ve fatura detayları
— Finans Bilgileri: Kredi kartı bilgisi
— Lokasyon Bilgisi: Makinaların konumu
— Röportaj Bilgileri: Kamera görüntüleri, yazılı bilgiler
— Görsel ve işitsel kayıtlar: Video kaydı, fotoğraf, ses kaydı

Kişisel verilerinizi hangi amaç ile kullanılmaktadır?
— Müşterilerle iletişim kurulması,
— Satış ve tahsilat yapılması,
— Yapılan işlemlere dayanak olacak tüm kayıt, belgelerin ve faturaların düzenlenmesi,
— Müşteri memnuniyeti ve destek sürecine ilişkin hizmet kalitesinin ölçülmesi ve geliştirilmesi, müşteri memnuniyeti süreçlerinin yönetilmesi, müşteri yönetimi, satış sonrası hizmetler ve satış sonrası süreçlerin geliştirilmesi, sorun/hata bildirimi değerlendirilmesi,
— Tanıtım, pazarlama ve promosyon konulu e-posta, arama, sms ve mesaj yöntemleri ile iletişim kurulması,
— Tanıtım, pazarlama ve promosyon faaliyetleri yürütülmesi,
— Ulaşım ve konaklama faaliyetlerinin sürdürülmesi,
— Denetim ve kontrol süreçleri için dolandırıcılığın tespiti ve önlenmesi, risk yönetimi ve kontrol faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,
— Muhasebe sürecinin yürütülmesi,
— Operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi ve geliştirilmesi,
— Şirket içi değerlendirme yapılması,
— Kamu güvenliğine ilişkin hususlarda yasal mercilerden gelen taleplerde bilgi verilmesi,
— Güvenlik, operasyon, raporlama, istatistik faaliyetlerinin yürütülmesi,
— Yasal yükümlülükleri karşılamak ve yürürlükteki mevzuattan doğan hakların kullanılabilmesi.

Kişisel verilerinizi işlemenin hukuki sebebi ve toplamanın yöntemi nelerdir?
Kişisel verileriniz, Kanunun 5. maddesinde yer alan;
— Açık rızanızın bulunması,
— Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
— Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
— Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
— Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
— İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması
hukuki sebebine dayanarak Şirketimize yapılan yazılı/dijital başvurular, telefon numaralarımızın aranması, sair sözlü, yazılı veya elektronik ortamda, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle toplanabilmektedir.

Kişisel verilerinizi kimlerle paylaşıyoruz?
Kişisel veriler, idari ve resmi makamlara, denetim/danışmanlık şirketlerine, yetkili servislere, taşıma şirketlerine, şirket hissedarlarına, tedarikçilere, finansal kurumlara, İştirakler ve bağlı ortaklıklara, yurt içi ve yurt dışı ilişkili olduğumuz kuruluşlarla, aydınlatma metninin “Kişisel Veri İşleme Amaçları” başlığında yer alan amaçlarla sınırlı ve orantılı olmak üzere aktarabilecektir.

Kişisel verilerin korunması kanunu’na göre haklarınız nelerdir?
KVK Kanunu 11. maddesine göre Şirket’imize başvurarak sizinle ilgili;
a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) KVK Kanunu 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,
haklarına sahipsiniz. Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ”ine göre Şirketimize yazılı olarak veya [email protected] isimli e-posta adresine güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirketimize daha önce bildirilen ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz kullanmak suretiyle iletebilirsiniz.

Merkez Adres: Cumhuriyet Mah. Yakacık D-100 Kuzey Yanyol Can. No: 21 Kartal / İstanbul
Telefon: 0216 560 2020
İnternet Sitesi: www.tsmglobal.com.tr
Eposta Adresi: [email protected]

Bize Ulaşın!